• BRUIKLEENOVEREENKOMST

   

  De ondergetekenden:

   

  1.      Naam:  ……………...................  , leid(st)er/speler/speelster van het  team: ...................

   (of diens wettelijke vertegenwoordiger) hierna te noemen: “gebruiker”;

   

  en

   

  2.      Voetbalclub sv Kickers’69, ten deze vertegenwoordigd door de kledingcommissie hierna te noemen: “verstrekker”.

   

  Overwegende dat:

   

  S.V. Kickers’69 het belangrijk vindt dat alle spelers/speelsters uniform, correct, herkenbaar en representatief gekleed gaan direct voorafgaande, tijdens en aansluitend aan wedstrijden en toernooien van de teams;

  S.V. Kickers’69 bezig is met een professionalisering van haar vereniging;

  partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

  Artikel 1: Verstrekking

  Verstrekker stelt aan gebruiker beschikbaar:

  Presentatiepak nummer:                                         ………

  Voetbaltas nummer:                                                ………

  Wedstrijdtenue maat:                            shirt           ………       broek     ………

   

  Gebruiker dient te tekenen voor ontvangst van deze kleding/tas.

   

  Artikel 2: Gebruik

   

  Deze kleding /tas mag enkel gedragen/gebruikt worden bij alle wedstrijden en toernooien van het eigen team, op de weg ernaar toe en er vandaan naar huis.

  Het is niet toegestaan om deze kleding/tas op enig ander moment te dragen/gebruiken dan in de vorige zin omschreven.

  De gebruiker zegt toe met de kleding/tas zorgvuldig om te gaan. De kleding/tas dient altijd schoon en heel te zijn en correct te worden gedragen/gebruikt.

   

   

  Artikel 3: Schade

   

  Bij schade aan de kleding/tas dient zo snel mogelijk contact te worden gezocht met de verstrekker om een en ander na overleg te laten herstellen, dan wel de kleding/tas in zijn geheel te vervangen.

   

  Artikel 4: termijn

  Zolang de gebruiker lid van S.V. Kickers’69 is, kan de kleding/tas worden behouden. Op het moment dat de gebruiker heeft aangegeven geen lid van S.V.Kickers’69 meer te zijn, dient de verstrekte kleding/tas zo snel mogelijk overgedragen te worden aan de verstrekker. Verstrekker zal een bewijs van ontvangst afgeven.

   

  Artikel 5: Eigendom

  De verstrekte kleding/tas blijft te allen tijde eigendom van S.V. Kickers’69

  Artikel 6: Slot

  Bij niet naleven van een van deze artikelen, kan de kleding/tas meteen worden teruggevraagd door de verstrekker. De gebruiker zal op eerste verzoek de kleding/tas direct inleveren.

  Aldus overeengekomen, opgesteld in tweevoud en op iedere pagina geparafeerd te Leimuiden op:.. ....................... 

  Gebruiker:                                                                 Verstrekker: 

   

  speler/speelster of wettelijk                                    Namens deze,

  vertegenwoordiger van: