• Kledingreglement S.V. Kickers’69

  De kleding is eigendom van de vereniging die de kleding in bruikleen geeft aan de leden. Een professionele uitstraling mag niet gepaard gaan met onnodige kosten. S.V.Kickers’69 streeft daarom naar zorgvuldig gebruik van de kleding en heeft hiervoor een reglement opgesteld. Dit reglement is voor iedere gebruiker van toepassing.

  1. De wedstrijdtenues en presentatiekleding zoals beschreven in hoofdstuk 1, mogen uitsluitend op de dag van de voetbalwedstrijd worden gedragen (op weg van huis naar de wedstrijd toe en van de wedstrijd naar huis terug). Dus nadrukkelijk niet tijdens de training of privé- aangelegenheden. Constatering van onjuist gebruik kan na waarschuwing leiden tot inbeslagname van de kleding of in rekening brengen van de aanschafbedragen van de onjuist gebruikte spullen (zie bijlage 4)

  2. Het gebruik van de kleding tijdens sponsoractiviteiten vereist toestemming van het bestuur.

  3. Aan de in bruikleen gestelde kleding mogen geen wijzigingen aangebracht worden. Het is niet toegestaan om namen, emblemen e.d. op de kleding aan te (laten) brengen.

  4. Ieder uitgegeven kledingstuk is geregistreerd door de kledingcommissie en is door middel van een uniek nummer gekoppeld aan de uitgifte per gebruiker. Het is niet toegestaan dit nummer te wijzigen of te verwijderen.

  5. Iedere leider van een team is verantwoordelijk voor de door S.V.Kickers ’69 verstrekte materialen (ballen, ballennet en waterzak ); de leider van het desbetreffend team tekent voor het bruikleen en is hiervoor verantwoordelijk.

  6.      Schade/ vermissing

  a. Indien tijdens de wedstrijd schade aan kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de leider bij de kledingcommissie te worden gemeld. Voor de schade aan de kleding, die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal de speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit ter beoordeling aan de kledingcommissie.

  b. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.

  c. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, bij de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers. 

  d. Vermissing, wanneer blijkt dat er spullen ontbreken, worden de kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag bij de betreffende speler c.q. ouders of verzorgers.

  e. Bij vermeende diefstal, zal de kledingcommissie namens de vereniging aangifte doen bij de politie.

  7. De kleding dient volgens het wasvoorschrift gewassen te worden (zie wasvoorschrift op de website). Bij zichtbaar verwassen kleding kan de schade op de gebruiker worden verhaald.

  8. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen overeenkomstig het clubreglement eenmaal per jaar. Tussentijds vertrek geeft geen recht op restitutie van de tot dan in rekening gebrachte kledingbijdrage. Daarnaast zal de opzegging van het clublidmaatschap alleen gehonoreerd worden als de kleding (onbeschadigd) is ingeleverd. Bij schade of niet inleveren worden de kosten doorberekend en zo nodig kan aangifte worden gedaan van verduistering van eigendommen.

  9. Gebruiker teken(t)(en) voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues.

  10. Aan het einde van het voetbalseizoen dient gebruiker er voor te zorgen dat de tas met alle kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.

  11. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie of het bestuur van S.V.Kickers’69

  Ingangsdatum van dit reglement is 01 augustus 2017. Dit reglement is vastgesteld in de “buitengewone” ledenvergadering van S.V. Kickers’69 op: 09 november 2016