• Privacybverklaring

   Privacyverklaring

   

  Dit is de privacyverklaring van S.V. Kickers ‘69, gevestigd te Leimuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40448094 en gevestigd op Sportpark Beukenlaan, Beukenlaan 50, 2451 ZE te Leimuiden.

   1.     Verwerking van persoonsgegevens

  Onderstaand kunt u terugvinden met welk doel S.V. Kickers ‘69 welke persoonsgegevens verzamelt en hoe lang deze worden bewaard.

  Leden

  Doelstellingen voor het verzamelen van persoonsgegevens van leden zijn:

  • voldoen aan verplichtingen die de KNVB aan S.V. Kickers ‘69 oplegt
  • bijhouden van een leden- en financiële administratie
  • innen van contributie
  • communicatie over verenigingsactiviteiten, competities, teamindeling etc. in de

     vorm van gerichte mails, nieuwsbrieven of via mobiele apps

  • bezorging aan huis van het verenigingsblad ‘AKTIEF’
  • organiseren van verenigingsactiviteiten

  Grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is uw aanmelding als lid. Voor bovenstaande doelstellingen kan S.V. Kickers ‘69 onderstaande gegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Nationaliteit
  • Lidmaatschapsnummer KNVB
  • Pasfoto (ten behoeve van spelerspas)
  • Medische gegevens (bijv. ten behoeve van deelname aan kamp en andere verenigingsactiviteiten)

  Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de periode waarop de lidmaatschapsovereenkomst van toepassing is. Na beëindiging van het lidmaatschap is

  S.V. Kickers ‘69 wettelijk verplicht gegevens nog 7 jaar in de financiële administratie te bewaren. Uitzondering hierop zijn persoonsgegevens die voor een specifieke verenigingsactiviteit verzameld zijn, deze worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn (dit geldt bijv. voor medische gegevens die verstrekt zijn bij inschrijving voor het kampweekend).

   Werknemers

  Doelstellingen voor het verzamelen van persoonsgegevens van leden zijn:

  • voldoen aan verplichtingen die de KNVB aan S.V. Kickers ‘69 oplegt
  • invullen loonbelastingverklaring
  • bijhouden van een loonadministratie
  • bijhouden van een werknemers- en financiële administratie
  • communicatie over verenigingsactiviteiten, competities, teamindeling etc. in de vorm van gerichte mails, nieuwsbrieven of via mobiele apps
  • bezorging aan huis van het verenigingsblad ‘AKTIEF’
  • organiseren van verenigingsactiviteiten

  Grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is een arbeidsovereenkomst. Voor bovenstaande doelstellingen kan S.V. Kickers ‘69 onderstaande gegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Nationaliteit
  • Burgerservicenummer
  • Kopie ID
  • Bankgegevens
  • Lidmaatschapsnummer KNVB

  Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de periode waarop de werknemersovereenkomst van toepassing is. Na beëindiging van de overeenkomst is S.V. Kickers ‘69 wettelijk verplicht gegevens nog 7 jaar in de financiële administratie te bewaren.

   Vrijwilligers en donateurs

  Doelstellingen voor het verzamelen van persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs zijn:

  • voldoen aan verplichtingen die de KNVB aan S.V. Kickers ‘69 oplegt
  • bijhouden van een vrijwilligers-, donateurs-, financiële administratie
  • innen contributie
  • communicatie over verenigingsactiviteiten, competities, teamindeling etc. in de vorm van gerichte mails, nieuwsbrieven of via mobiele apps (vooral leiders en trainers e.d.)
  • betaling van vrijwilligersvergoeding
  • bezorging aan huis van het verenigingsblad ‘AKTIEF’
  • organiseren van verenigingsactiviteiten (bv vrijwilligersavond)

  Grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is uw aanmelding als vrijwilliger of donateur. Voor bovenstaande doelstellingen kan S.V. Kickers ‘69 onderstaande gegevens van u vragen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Nationaliteit
  • Bankgegevens
  • VOG (vrijwilligers)

   Gegevens worden bewaard voor de periode waarin u vrijwilliger of donateur bent. Na beëindiging hiervan is S.V. Kickers ‘69 wettelijk verplicht gegevens nog 7 jaar in de financiële administratie te bewaren.

  Sponsoren

  Doelstellingen voor het verzamelen van persoonsgegevens van sponsoren zijn:

  • bijhouden van een sponsoradministratie
  • communicatie over verenigingsactiviteiten voor sponsoren etc. in de vorm van gerichte mails, nieuwsbrieven of      post
  • facturatie

  Grondslag voor het verzamelen van deze persoonsgegevens is de sponsorovereenkomst. Voor bovenstaande doelstellingen kan S.V. Kickers ‘69 onderstaande gegevens van u vragen:

  • Naam sponsororganisatie
  • Voornaam contactpersoon
  • Achternaam contactpersoon
  • Postadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

   Gegevens worden niet langer bewaard dan voor de periode waarop de sponsorovereenkomst van toepassing is. Na beëindiging van de overeenkomst is S.V. Kickers ‘69 wettelijk verplicht gegevens nog 7 jaar in de financiële administratie te bewaren.

   Minderjarigen

  Voor het verwerken van gegevens van minderjarigen vraagt S.V. Kickers ‘69 toestemming van ouders/verzorgers.

  2.     Opname en publicatie van beeldmateriaal

  Tijdens wedstrijden, trainingen, toernooien en andere evenementen kan door S.V. Kickers ‘69 of door de media video’s of foto’s worden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt opgenomen om een

  sfeerimpressie te geven van het evenement waarmee S.V. Kickers ‘69 de vereniging kan promoten. Het opgenomen beeldmateriaal kan in diverse media waaronder social media gepubliceerd worden (bijv. in kranten, in het verenigingsblad ‘AKTIEF’, in posters, folders, facebook en de website van S.V. Kickers ‘69). Indien u niet op beeldmateriaal wilt worden opgenomen, verzoeken wij u dit expliciet kenbaar te maken via secretaris@svkickers69.nl.

   

    3.     Doorgeven persoonsgegevens

  Er worden geen gegevens gedeeld met partijen buiten de EU. De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen. Indien S.V. Kickers ‘69 persoonsgegevens doorgeeft, wordt met de partij die persoonsgegevens ontvangt een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin staat dat de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt mogen worden voor het doel waartoe deze verstrekt zijn. Daarnaast geeft S.V. Kickers ‘69 uw persoonsgegevens door indien u daar als betrokkene opdracht toe geeft.

   

    4.     Beveiliging persoonsgegevens

  S.V. Kickers ‘69 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals:

  • bestuursleden en vrijwilligers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
  • vrijwilligers (bijv. coördinatoren, trainers, leiders en aanvoerders van seniorenelftallen) worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van privacy bij de start vanhet seizoen en vaker indien daar aanleiding voor is.
  • er zijn procedures voor het beheer van wachtwoorden, mail, back up-gegevens
  • er is een procedure voor het afhandelen van incidenten met persoonsgegevens

    5.     Rechten op uw persoonsgegevens

  U heeft een aantal rechten op de persoonsgegevens die S.V. Kickers ‘69 van u verzamelt. U heeft recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens. Ook heeft u het recht uw persoonsgegevens over te laten dragen aan u of aan een andere vereniging of organisatie en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

   6.     Klachten

  Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u direct contact met S.V. Kickers ‘69 op te nemen via secretaris@svkickers69.nl.  S.V. Kickers ‘69 streeft ernaar samen met u uw klacht op te lossen. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  7.     Contact

  Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens of wilt u uw recht uitoefenen op uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met S.V. Kickers ‘69 via secretaris@svkickers69.nl

   

   8.     Wijziging van deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan S.V. Kickers ‘69 op ieder moment aanpassen. Aan de versiedatum van deze privacyverklaring kunt u zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De versiedatum van de huidige verklaring is 1 mei 2018v1.